Už jedu...

Přepravní kontrola

Podle Zákona o silniční dopravě č. 111/1994 Sb. mohou přepravní kontroloři kdykoliv během jízdy nebo pobytu v přepravním prostoru provádět přepravní kontrolu. Přepravní kontrola je prováděna za účelem kontroly platnosti jízdních dokladů, dodržování přepravního řádu a smluvních přepravních podmínek dopravce. Přepravní kontrolor je osoba pověřená Dopravním podnikem Karlovy Vary, a.s., která je vybavena služebním odznakem a průkazem dopravce, nesoucím označení „přepravní kontrola“.

Průběh přepravní kontroly

Při přepravní kontrole je přepravní kontrolor povinen prokázat se cestujícímu kontrolním odznakem, na požádání také průkazem dopravce. Kontrolor je oprávněn požadovat od cestujícího předložení platného jízdního dokladu, dávat cestujícím závazné pokyny za účelem zajištění bezpečnosti jejich a ostatních cestujících, bezpečnosti a plynulosti dopravy a dohlížet na dodržování ostatních práv a povinností, které vycházejí ze smluvních přepravních podmínek DPKV. Cestující, který se na výzvu kontrolora neprokáže platným jízdním dokladem a nesplní povinnost zaplatit jízdné a přirážku k jízdnému je povinen předložit osobní doklad ke zjištění totožnosti. V případě, že cestující neprokáže osobním dokladem je povinen na výzvu kontrolora následovat ho na vhodné pracoviště veřejné správy ke zjištění totožnosti nebo setrvat na vhodném místě do příchodu osoby oprávněné zjistit totožnost cestujícího. Přirážku k jízdnému je kontrolor oprávněn uložit i za jiné porušení smluvních přepravních podmínek DPKV, kde je při neuhrazení přirážky postupováno stejně jako v případě cestujícího bez platného jízdního dokladu. Přepravní kontrolor také může provádět kontrolu ještě před nástupem do autobusu a nepřipustit k přepravě cestující, kteří se neprokáží jízdním dokladem a odmítnou si jej zakoupit.

Výše přirážky a způsob úhrady

Přirážka k jízdnému za neprokázání se platným jízdním dokladem 1 500 Kč
Přirážka k jízdnému za neprokázání se platným jízdním dokladem při okamžité úhradě na místě kontroly 500 Kč
Přirážka k jízdnému za neprokázání se platným jízdním dokladem při úhradě do 10 dnů od kontroly 900 Kč
Přirážka k jízdnému za neprokázání se platným jízdním dokladem o zaplacení přepravného 300 Kč
Přirážka k jízdnému za jiné porušení smluvních přepravních podmínek 500 Kč

Na základě příslušných ustanovení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách je cestující, který se neprokázal platným jízdním dokladem povinen zaplatit jízdné a přirážku k jízdnému 1500,- Kč. Přirážku k jízdnému je možné uhradit:

  1. Na místě u přepravního kontrolora hotově nebo platební kartou. V případě úhrady přirážky na místě se přirážka k jízdnému snižuje na 500,- Kč.
  2. V hotovosti nebo platební kartou v předprodeji jízdenek Dopravního podniku Karlovy Vary, a.s., Zeyerova 19, Karlovy Vary v rámci její provozní doby.
  3. Poštovní poukázkou nebo převodem na účet č. 25802341/0100. Jako variabilní symbol uveďte číslo zápisu pověřené osoby o kontrole. Bude-li pohledávka dle bodu 2. nebo 3. uhrazena do 10-ti dnů ode dne kontroly, snižuje se přirážka k jízdnému na 900,- Kč.

Nebude-li pohledávka uhrazena do 30-ti dnů od provedení kontroly, dojde k zahájení jejího vymáhání soudní cestou. Poté je nutné počítat s navýšením o náklady na vymožení pohledávky (soudní poplatky, právní zastoupení, náklady případného exekučního řízení, atp.), což představuje nárůst v řádu několika tisíc, v krajních případech i několika desítek tisíc Kč.

Nabízíme cestujícím, kteří jeli autobusem bez platného jízdního dokladu, možnost splátkového kalendáře.

Pohledávka může být rovněž za účelem jejího vymožení postoupena třetímu subjektu.

Dotaz na pohledávku

Cestující má možnost se dotázat, zda nemá u Dopravního podniku Karlovy Vary, a.s. evidovanou pohledávku vůči své osobě v souvislosti s přepravní kontrolou. Dotaz musí být učiněn písemnou formou vyplněním formuláře. 

Zproštění povinnosti zaplatit přirážku k jízdnému

Cestující, který se neprokáže platným jízdním dokladem a v době do 7 kalendářních dnů oznámí dopravci, že v okamžiku kontroly měl řádně zakoupenou časovou jízdenku na měsíc nebo delší časové období (vyjma jízdenky přenosné) a ten jeho tvrzení ověří jako pravdivé nebo v okamžiku kontroly vlastnil jiný jízdní doklad opravňující ho k bezplatné dopravě, který předloží dopravci, je povinnosti zaplatit přirážku zproštěn. Využít tohoto ustanovení je cestující oprávněn maximálně jednou ve 12 po sobě jdoucích kalendářních měsících.

Naši kontroloři

Od 1.9.2017 je přepravní kontrola na linkách MHD prováděna výhradně zaměstnanci Dopravního podniku Karlovy Vary, a.s., kteří byli na tuto činnost pečlivě vybráni a proškoleni. K tomuto kroku bylo přistoupeno za účelem zvyšování kvality služeb DPKV, jelikož kontroloři jsou kromě provádění přepravních kontrol připraveni být cestujícím nápomocní a oporou v situacích, které mohou v souvislosti s cestováním našimi autobusy vzniknout, případně poradit a poskytnout informace.

Ke stažení


Přepravní kontrola

Pracovní dny 6:00 - 14:00

Nově je také zřízena kancelář přepravní kontroly, kterou najdete na Dopravním terminálu Dolní nádraží v prvním patře hlavní odbavovací budovy. Z důvodu plnění dalších pracovních záležitostí je nutné si osobní návštěvu přepravní kontroly domluvit předem telefonicky nebo přes e-mail.

Dotaz na pohledávku