GDPR
Potřebuji jízdenku

Potřebuji jízdenku

platební kartou, mobilní aplikací Vary Virtual
Chci časovou jízdenku

Chci časovou jízdenku

na mojí Karlovarské kartě
Chci lanovkou

Chci lanovkou

na rozhlednu a do restaurace
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ O PRÁVECH SOUVISEJÍCÍCH S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1 Úvodní informace

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Účinnosti nabývá od 25. května 2018. V ČR jsou vybraná ustanovení tohoto nařízení obsažena v zákoně č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů, který nabyl účinnost 24.4.2019.

Přehled dalších právních norem upravujících oblast ochrany osobních údajů:

Ústavní základ ochrany osobních údajů

 1. úmluva Rady Evropy č. 108 z roku 1981
 2. článek 8 Charty základních práv EU
 3. článek 16 Smlouvy o fungování Evropské unie
 4. článek 7, 10 odst. 3 a 13 Listiny základních práv a svobod

Obecné předpisy ochrany osobních údajů

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

2 Totožnost a kontaktní údaje správce a jeho zástupce:

Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. (dále jen DPKV)

sídlo: Sportovní 656/1, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary
IČO: 48364282
DIČ: CZ48364282
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou B 341

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

JUDr. Martin Havel

email: dpkv@oou-poverenec.cz
Pravidla a rozsah zpracování osobních údajů ve společnosti

Vaše osobní údaje zpracovává DPKV v rozsahu, který je nezbytný pro poskytnutí dané služby, kterou u DPKV čerpáte. Každé zpracování je prováděno vždy v souladu s GDPR a platnou legislativou a pouze k předem stanovenému účelu a na základě relevantního právního základu. Nejčastějšími účely zpracování jsou zejména, nikoli však výlučně:

-

Společnost DPKV při tom dbá na plnění základních principů, kterými jsou zákonnost, korektnost, transparentnost, účelové omezení, minimalizace údajů, přesnost, omezené uložení, integrita a důvěrnost a odpovědnost správce. Pravidla pro zpracování osobních údajů jsou definována v interních směrnicích společnosti.

DPKV zpracovává osobní údaje, které spadají do kategorií:

 • - identifikační údaje;

 • - adresní údaje;

 • - popisné údaje;

 • - údaje o využívání služeb;

 • - údaje o třetích osobách (např. o zákonném zástupci v případě nezletilých osob).

  DPKV nezpracovává osobní údaje zvláštní kategorie, jako jsou údaje o etnickém původu, příslušnosti k politickým stranám, příslušnosti k církvi apod.

- vedení evidence uživatelů systému Karlovarská karta;

- vedení evidence „černých pasažérů“;

vydávání newsletterů.

Vaše osobní údaje uchovává DPKV pouze po nezbytně nutnou dobu a archivuje je dle zákonných lhůt, které ukládají právní předpisy. Zpracování provádí DPKV po dobu trvání smluvního vztahu či jiného právního základu. Po ztrátě zákonného důvodu jsou osobní údaje likvidovány nebo anonymizovány. DPKV má nastavena přísná vnitřní pravidla, která prověřují zákonnost držení osobních údajů, a údaje nejsou drženy déle, než je nezbytné pro účel zpracování.

DPKV zpracovává Vaše osobní údaje rovněž k zajištění ochrany oprávněných zájmů DPKV, přičemž takové zpracování nevyžaduje souhlas subjektů údajů. Existence oprávněného zájmu je vždy pečlivě posuzována.

3 Příjemci a zpracovatelé

Osobní údaje, které jste DPKV poskytli, jsou zpracovány a uchovány převážně v rámci DPKV. Při zpracování některých dat spolupracuje DPKV též s externími zpracovateli. Subjekty, které s DPKV spolupracují, jsou pečlivě vybírány na základě záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu předávaných osobních údajů. Zpracování osobních údajů mohou pro DPKV provádět zpracovatelé výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů. Vaše údaje jsou předávány např. těmto zpracovatelům:

Příjemci osobních údajů mohou být rovněž soudy, exekutoři, orgány veřejné moci, Policie ČR apod. DPKV nepředává data do třetích zemí.


4 Poučení o právech subjektů údajů

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na vámi poskytnutém souhlasu se zpracováním osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

Máte právo na přístup k osobním údajům, které se vás týkají – máte právo si podat žádost o informaci, zda a v jakém rozsahu jsou zpracovávány vaše osobní údaje ve společnosti DPKV. Společnost vám poskytne kopie nebo výpis zpracování osobních údajů.

Máte právo, aby DPKV bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Máte právo na výmaz údajů, které jste poskytli DPKV na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Máte právo, aby DPKV omezil zpracování osobních údajů v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pokud DPKV zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:

 • - zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterými je DPKV pověřen,

 • - zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů DPKV či třetí strany,

 • - pro účely přímého marketingu,

 • - pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Výše popsaná práva jsou vyřizována na vaši písemnou žádost a proti ověření předaných identifikačních dat, aby nemohlo dojít k zpřístupnění údajů jiné osoby. Uvedenou žádost je možno podat osobně v zákaznickém centru DPKV – .

- partneři systému Karlovarská karta (akceptanti elektronických peněz);

- provozovatel Zúčtovacího centra Karlovarské karty;

- provozovatel městské počítačové sítě.

Pokud máte podezření, že s vašimi osobními údaji není nakládáno v souladu s platnou legislativou, máte právo na tuto skutečnost upozornit zástupce DPKV na výše uvedené adrese. Pokud nedojde ani pak k nápravě, jste oprávněni podat stížnost k dozorovému orgánu, kterým je

Úřad pro ochranu osobních údajů: Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
telefon: +420 234 665 111

***

Aktuálně

.....
Cena nafty a adBlue:
Diesel 30.80 Kč
adBlue 29.90 Kč

Novinky emailem

Vložte svůj email a budete informování o událostech a slevách v karlovarské hromadné dopravě.
*

> odběr novinek může být kdykoli zrušen.
Karlovy VarySdružení dopravních podniků