Přepravní kontrola
Potřebuji jízdenku

Potřebuji jízdenku

platební kartou, mobilní aplikací Vary Virtual
Chci časovou jízdenku

Chci časovou jízdenku

na mojí Karlovarské kartě
Chci lanovkou

Chci lanovkou

na rozhlednu a do restaurace

Vážení cestující,

podle Zákona o silniční dopravě č. 111/1994 Sb. mohou přepravní kontroloři kdykoliv během jízdy nebo pobytu v přepravním prostoru provádět přepravní kontrolu. Přepravní kontrola je prováděna za účelem kontroly platnosti jízdních dokladů, dodržování přepravního řádu a smluvních přepravních podmínek dopravce. Přepravní kontrolor je osoba pověřená Dopravním podnikem Karlovy Vary, a.s., která je vybavena služebním odznakem a průkazem dopravce, nesoucím označení „přepravní kontrola“.

PRŮBĚH PŘEPRAVNÍ KONTROLY

Při přepravní kontrole je přepravní kontrolor povinen prokázat se cestujícímu kontrolním odznakem, na požádání také průkazem dopravce. Kontrolor je oprávněn požadovat od cestujícího předložení platného jízdního dokladu, dávat cestujícím závazné pokyny za účelem zajištění bezpečnosti jejich a ostatních cestujících, bezpečnosti a plynulosti dopravy a dohlížet na dodržování ostatních práv a povinností, které vycházejí ze smluvních přepravních podmínek DPKV. Cestující, který se na výzvu kontrolora neprokáže platným jízdním dokladem a nesplní povinnost zaplatit jízdné a přirážku k jízdnému je povinen předložit osobní doklad ke zjištění totožnosti. V případě, že cestující neprokáže osobním dokladem je povinen na výzvu kontrolora následovat ho na vhodné pracoviště veřejné správy ke zjištění totožnosti nebo setrvat na vhodném místě do příchodu osoby oprávněné zjistit totožnost cestujícího. Přirážku k jízdnému je kontrolor oprávněn uložit i za jiné porušení smluvních přepravních podmínek DPKV, kde je při neuhrazení přirážky postupováno stejně jako v případě cestujícího bez platného jízdního dokladu. Přepravní kontrolor také může provádět kontrolu ještě před nástupem do autobusu a nepřipustit k přepravě cestující, kteří se neprokáží jízdním dokladem a odmítnou si jej zakoupit.

VÝŠE PŘIRÁŽKY A ZPŮSOB ÚHRADY

Přirážka k jízdnému za neprokázání se platným jízdním dokladem

1500 Kč

Přirážka k jízdnému za neprokázání se platným jízdním dokladem při okamžité úhradě na místě kontroly

500 Kč

Přirážka k jízdnému za neprokázání se platným jízdním dokladem při úhradě do 10 dnů od kontroly

900 Kč

Přirážka k jízdnému za neprokázání se platným jízdním dokladem o zaplacení přepravného

300 Kč

Přirážka k jízdnému za jiné porušení smluvních přepravních podmínek

500 Kč

Na základě příslušných ustanovení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách je cestující, který se neprokázal platným jízdním dokladem povinen zaplatit jízdné a přirážku k jízdnému 1500,- Kč. Přirážku k jízdnému je možné uhradit:

  1. Na místě u přepravního kontrolora hotově nebo platební kartou. V případě úhrady přirážky na místě se přirážka k jízdnému snižuje na 500,- Kč.
  2. V hotovosti nebo platební kartou v předprodeji jízdenek Dopravního podniku Karlovy Vary, a.s., Zeyerova 19, Karlovy Vary v rámci její provozní doby.
  3. Poštovní poukázkou nebo převodem na účet č. 25802341/0100. Jako variabilní symbol uveďte číslo zápisu pověřené osoby o kontrole. Bude-li pohledávka dle bodu 2. nebo 3. uhrazena do 10-ti dnů ode dne kontroly, snižuje se přirážka k jízdnému na 900,- Kč.

Nebude-li pohledávka uhrazena do 30-ti dnů od provedení kontroly, dojde k zahájení jejího vymáhání soudní cestou. Poté je nutné počítat s navýšením o náklady na vymožení pohledávky (soudní poplatky, právní zastoupení, náklady případného exekučního řízení, atp.), což představuje nárůst v řádu několika tisíc, v krajních případech i několika desítek tisíc Kč. Pohledávka může být rovněž za účelem jejího vymožení postoupena třetímu subjektu.

DOTAZ NA POHLEDÁVKU

Cestující má možnost se dotázat, zda nemá u Dopravního podniku Karlovy Vary, a.s. evidovanou pohledávku vůči své osobě v souvislosti s přepravní kontrolou. Dotaz musí být učiněn písemnou formou vyplněním formuláře. Formulář naleznete zde.

ZPROŠTĚNÍ POVINNOSTI ZAPLATIT PŘIRÁŽKU K JÍZDNÉMU

Cestující, který se neprokáže platným jízdním dokladem a v době do 7 kalendářních dnů oznámí dopravci, že v okamžiku kontroly měl řádně zakoupenou časovou jízdenku na měsíc nebo delší časové období (vyjma jízdenky přenosné) a ten jeho tvrzení ověří jako pravdivé nebo v okamžiku kontroly vlastnil jiný jízdní doklad opravňující ho k bezplatné dopravě, který předloží dopravci, je povinnosti zaplatit přirážku zproštěn. Využít tohoto ustanovení je cestující oprávněn maximálně jednou ve 12 po sobě jdoucích kalendářních měsících.

NAŠI KONTROLOŘI

Od 1.9.2017 je přepravní kontrola na linkách MHD prováděna výhradně zaměstnanci Dopravního podniku Karlovy Vary, a.s., kteří byli na tuto činnost pečlivě vybráni a proškoleni. K tomuto kroku bylo přistoupeno za účelem zvyšování kvality služeb DPKV, jelikož kontroloři jsou kromě provádění přepravních kontrol připraveni být cestujícím nápomocní a oporou v situacích, které mohou v souvislosti s cestováním našimi autobusy vzniknout, případně poradit a poskytnout informace.

KONTAKT

Pro dotazy nebo připomínky nás můžete kontaktovat v pracovních dnech telefonní číslo 353 504 511, případně na e-mail alrofai@dpkv.cz. Nově je také zřízena kancelář přepravní kontroly, kterou najdete na Dopravním terminálu Dolní nádraží v prvním patře hlavní odbavovací budovy. Z důvodu plnění dalších pracovních záležitostí je nutné si osobní návštěvu přepravní kontroly domluvit předem telefonicky nebo přes e-mail.

POHLEDÁVKY Z PŘEPRAVNÍ KONTROLY

Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. se rozhodl zareagovat na situaci, při které se stále více lidí dostává do zbytečných problémů, v souvislosti s jízdou bez platného jízdního dokladu, kdy mohou být dlužné částky neúměrně zvyšovány o další náklady spojené s jejich vymáháním. Stále častěji se do těchto problémů dostávají i děti, kdy často jejich zákonný zástupce ani netuší, že jejich dítě bylo přistiženo při jízdě načerno a dluží někde peníze.

Z těchto důvodů a v souvislosti se vznikem vlastní přepravní kontroly, se Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. rozhodl otevřít lidem možnost, aby si mohli ověřit, zda nemají u naší společnosti evidovanou pohledávku. Hlavním cílem tohoto kroku spočívá v tom, aby měl každý možnost, ať si je či není vědom nějaké pohledávky z jízdy bez platného jízdního dokladu, tuto věc řešit a vyhnout se tím dalším následkům. Není v zájmu DPKV přivádět lidi do problémů, ale naopak jim otevřít co nejsnadnější cestu k řešení, které bude pro obě strany co nejpřijatelnější.

Tato možnost se týká pohledávek z přepravní kontroly od roku 2017. Starší pohledávky již nejsou v kompetenci DPKV. V praxi dotaz na pohledávku spočívá v možnosti vyplnění kontaktního formuláře na stránkách www.dpkv.cz v sekci přepravní kontrola, který po jeho vyplnění žadatel elektronicky odešle a poté bude do 10-ti pracovních dnů kontaktován naším pracovníkem, který s ním záležitost vyřídí. Osoby, které nemají k dispozici internet nebo upřednostňují osobní jednání, mohou, po předem domluveném termínu, přijít osobně na naší přepravní kontrolu na dolním nádraží. U osob mladších 15 let je osobní návštěva jejich zákonného zástupce nezbytná.

Touto možností chceme oslovit všechny, kteří mají zájem se informovat a své případné pohledávky vyřešit nebo zjistit, zda jejich dítě nemá u DPKV nějakou pohledávku evidovánu, než dojde k jejímu postoupení třetímu subjektu.

***

Aktuálně

.....
Cena nafty a adBlue:
Diesel 37.90 Kč
adBlue 29.90 Kč

Novinky emailem

Vložte svůj email a budete informování o událostech a slevách v karlovarské hromadné dopravě.
*

> odběr novinek může být kdykoli zrušen.
Karlovy VarySdružení dopravních podniků